مرور رده

دست نوشته

زنهایی که اولین نفری هستند که لخت میشوند

این برای زنهایی است که هیچی براشون مهم نیست زنهایی که اولین نفری هستند که لخت میشوند...به طرف ماه زوزه میکشند و به دریا میپرند زنهایی که زیادی ویسکی میخورند... تا پاسی از شب بیدارند و با تمام وجود سکس دارند زنهایی که خودشان میدانند فاحشه…
error: Content is protected !!