ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ در آمریکا

 

ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﻨﮕﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ وﻃﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻐﺎزه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ برای خرید ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺤﺪوده ي اﻃﺮاف ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر )ﻣﺜﻼ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ (ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ

department store رﻓﺘﻪ و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ي ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي زﻧﺠﯿﺮه اي در آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﺪاي از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺎﺗﻞ و ﯾﺎ QFC و ﯾﺎ Safeway ﺗﻌﺪد ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ Trader Joes و ﯾﺎ Wal-Mart Costco ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻌﺒﻪ دارﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻫﻔﺘﮕﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دوﺳﺘﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺟﻨﺎس اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺳﯿﺎﺗﻞ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ در ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎيSafeway و در Costco ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي Safeway اﺳﺖ Safeway ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ وﺟﻮد دارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو Safeway اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ Safeway در ﮐﻞ ﺳﯿﺎﺗﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ در Costco اﮐﺜﺮ اﻗﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رود .ﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ Costco ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪك از اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ اﺟﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺮاي و ﯾﺎ ﺣﺮاج دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮي دارد و ﮐﯿﻔﯿﺘﺶ ﻫﻢ اﺻﻼ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ زودﺗﺮ sale ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺤﻠﻪ ي ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، ﻣﺤﻠﻪ ي ارزاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان china town ﺗﻨﻮع ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻧﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯽ

© 2018 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای سایت ایرانیان آمریکا محفوظ است.Iranians Of America LLC

عضويت  در ایرانیان آمریکا
razagi-final
razagi-final

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

خطرناک ترین مناطق آمریکا

خطرناک ترین مناطق آمریکا در کدام ایالت ها هستند؟

  خطرناک ترین مناطق آمریکا در کدام ایالت ها هستند؟ امروز قصد داریم تعدای از ...

error: Content is protected !!